kalem

AYDIN Gastronomy’de yayınlanması talep edilen makaleler e-posta ile editöre ulaştırılmalıdır. Başvuru sırasında; makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı sorumlu yazarın posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

Dergiye sunulan tüm makaleler öncelikle ön değerlendirmeye alınır. Teknik inceleme aşamasında; dergi yazım kurallarına ve derginin yayın kapsamına uygunluğu kontrol edilir; makalenin benzerlik düzeyine bakılır. Eksik ve kuralına uygun olarak hazırlanmamış eserler, yayın kurulu tarafından gerekçesiyle birlikte yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre makalenin kabulüne veya reddine karar verilir. Hakem görüşleri doğrultusunda yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazarların düzeltilmiş makalelerini ya da konu ile ilgili açıklamalarını en geç 1 ay içerisinde dergi yayın kuruluna ulaştırmaları beklenir. Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara hangi sayıda yayınlacağına dair bir yazı verilir.

Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarlar başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Islak imzalı formlar postadan dergi editörüne ulaşana kadar geçici ve sınırlı bir süre için tarayıcıdan geçirilerek PDF olarak editöre e-postayla gönderilebilir

Makalelerin AYDIN Gastronomy’de yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilebilir.

Makale Hazırlama Kuralları

 1. Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır

 

 1. Makale metni ve tablolar MS-Word programında yazılmalıdır.

 

 1. Metin A4 kağıda (210 x 297 mm), sayfa kenar boşlukları soldan, sağdan, alttan ve üstten 3’er cm olacak şekilde şekilde, 1.5 satır aralığıyla, Times News Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklükte yazılmalıdır.

 

 1. Metin iki yandan hizalanmış olmalıdır.

 

 1. Metin hazırlanırken kapak sayfası hariç sağ alt kısma sayfa numarası ve her sayfada yeniden başlamak koşulu ile satır numaraları verilmelidir.

 

 1. Eserler içinde kullanılacak kısaltmalar uluslararası kabul gördüğü şekli ile verilmelidir.

 

 1. Metin içinde sık tekrarlanan ve birçok kelimeden oluşan, makalenin çalışma konusuna özgü isimler için kısaltma yapılabilir. Kısaltılacak isim ilk kullanıldığı yerde açık bir şekilde yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış hali belirtilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda sadece kısaltılmış hali kullanılmalıdır

 

 1. Ondalıklı sayıların belirtilmesinde ondalık ayıracı olarak Türkçe metinde virgül, İngilizce metinde ise nokta işareti kullanılmalıdır.

 

 1. Makalede yer alan başlıklar koyu harfle ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır. Birinci derece bölüm başlıklarının tamamı, ara ve alt başlıkların ise sadece baş hafleri büyük harfle yazılmalıdır. Bütün başlık ve alt başlıklar numarasız olarak verilmelidir.

 

 1. Latince isimler italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Bunun dışında mümkün olduğunca italik kullanımından kaçınılmalıdır.
 2. Tüm ölçüler SI (Systeme International)’e göre verilmelidir.

 

 1. Metin içinde bir çalışmadan kaynaklanan bulguların aktarımında edilgen çatılı öğrenilmiş geçmiş zaman kipi (yapımıştır, saptanmıştır, bildirilmiştir, rapor edilmiştir vb); genel bilgiler ise geniş zaman kipi (…dir, … dir vb) kullanılalıdır.

 

 1. Sayfa sayısı 3’ten az 10’dan fazla olmamalıdır (Kapsamı geniş makalelerde yayın kurulunun onayı alındıktan sonra sayfa sayısında artış yapılabilir)

 

 1. Metin içinde dipnot, kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir

 

Dergiye gönderilecek makeleler “Kapak sayfası”, “ana metin” ve gerektiğinde “Ek” kısımlarından oluşmalıdır.

Kapak sayfası: Kapak sayfası sırasıyla makale başlığını, yazarların ad ve soyadlarını, yazarların çalıştığı kurumları, yazışmadan sorumlu yazarın isim ve iletişim bilgilerini içermelidir.
Başlık, makale konusunu ifade edecek şekilde açık ve anlaşılır olmalı; 12 kelimeyi geçmemeli, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Başlığın tamamı koyu harflerle yazılmalıdır.

Çalışmada görev almış olan kişilerin isimleri ve soyadları makalenin başlığından sonra açık bir şekilde belirtilmelidir. Yazarların isimlerine üst karakterle yazılmış birbirini takip eden 1, 2… gibi rakamlardan oluşan bir belirteçle işaret koyulmalı ve bu belirteçler yazar isimlerinden hemen sonra sırasıyla alt alta belirtilerek yazarların çalıştıkları kurumlar hakkında gerekli açıklamalar yazılmalıdır. Yazışmalardan sorumlu olan kişi isminin sonuna koyulacak “*” işareti ile belirtilmeli ve yazarların kurum bilgilerinden hemen sonra “*” işareti kullanılarak yazarın adı soyadı, yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları açık ve eksiksiz olarak yazılmalıdır.

Gerekli olduğu hallerde makalenin köken aldığı tez çalışması, sunulduğu kongre vb. makale ile ilgili açıklamalar başlık sonuna “# ” işareti ile atıfta bulunarak kapak sayfası sonuna yazılmalıdır.

Ana metin:

Araştırma makaleleri derginin yayın alanlarındaki konularda hazırlanmış olan, bilimsel araştırmaya dayalı özgün nitelikteki makalelerdir. Özet/abstract, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynakça kısımlarından oluşmalıdır. Bilimsel kaynaklardan yararlanarak hazırlanan alanla ilgili yeni ve güncel bilgileri içeren derleme makalelerinde gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma kısımları bulunmaz.

Özet/Abstract: Türkçe hazırlanmış eserlerde öncelikle Türkçe başlık ve özet; ardından makalenin İngilizce başlığı ve özeti (Abstract) yazılmalıdır. İngilizce olarak hazırlanmış eserlerde ise Türkçe başlık ve özet zorunluluğu yoktur. Bir makalenin oldukça kısa olan bilgilendirici bir özetidir. Hazırlanirken göz önünde bulundurulması gereken olgu, okuyucunun özeti okuyarak makalenin içeriği hakkında genel bir fikre sahip olabilmesini sağlamaktır. Araştırma makalelerinde özet gerekli detayları içermeli (amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç) ve çalışmayı yansıtmalıdır. Özet/Abstract bölümlerinde kelime sayısı 100’den az olmamalı, 150’yi geçmemeli; paragraf, dipnot, kaynak, şekil ve tablolara atıf bulunmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin bir satır altına, sayısı 3-5 arasında değişebilen, çalışmayla doğrudan ilgili anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır. Anahtar kelimeleri seçerken uluslararası kabul görmüş kısaltmalara uymaya özen gösterilmelidir.

Giriş: Bu bölümde, çalışmanın gerekçesini ve önemini ortaya koyacak şekilde konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve yayınlar irdelenerek ilişkilendirilir. Araştırma makalelerinde bu bölümün yarım sayfadan az, iki sayfadan fazla olmamasına dikkat edilmelidir.  Bölümün sonunda çalışmanın amacı açık bir şekilde belirtilmelidir. Derleme makalelerde bu bölüm ara ve alt başlıklar kullanılarak zenginleştirilebilir. Başlıkların sonunda iki nokta üst üste konulmamalı ve bir satır sonra devam edilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Makale içinde kullanılmış olan gereç ve yöntem (ler), yapılan analizler ve çalışmada kullanılan istatistik yöntemler uygun referanslara atıf yapılarak detaylı bir şekilde verilmelidir. Bilinen, kabul görmüş yöntemler için kısa bir açıklama yaparak kaynak göstermek yeterli olabilir.

Bulgular: Çalışmada elde edilmiş veriler kısa, düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bu bölümde diğer araştırıcıların bulgularına yer verilmemelidir. Tablo ve şekil verileri metin içinde tekrarlanmamalı, önemli noktalar vurgulanmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Çalışmada elde edilen bulguların istatistik değerlendirme sonuçları belirtilmelidir.

Tartışma: Çalışmada alınan sonuçların değerlendirildiği, karşılaştırıldığı ve tartışıldığı bu bölümde elde edilen bulgular diğer çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılır, benzerlik ve aykırılıklar yorumlanır, açıklık getirilemeyen noktalar belirtilir. Ancak spekülatif yorumlardan kaçınılmalıdır. Bu bölümde çalışmanın bilime nasıl bir katkıda bulunduğu mutlaka belirtilmeli, çalışmanın özgün kısımları vurgulanmalıdır. İsteğe bağlı olarak “Bulgular” ve “Tartışma” bölümleri bir arada yazılabilir.

Sonuç: Yapılan araştırma ve inceleme verilerinden yola çıkarak varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalı; sonuç çalışmanın amacıyla tutarlı olmalı; varsa öneriler belirtilmelidir.

Teşekkür: Yazarlar çalışmalarında katkı sağlayan destekçi kurumlara ve/veya şahıslara teşekkür yazılarını bu bölümde belirtebilirler.

Kaynaklar: Tez metninde veya tablo/şekillerde kullanılan tüm kaynaklar birinci yazarın soy isminin baş harfine göre alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Listede yer alan bütün kaynaklar metin içinde kullanılmış; aynı şekilde metin içinde kullanılmış bütün kaynaklar kaynaklar bölümünde listelenmiş olmalıdır. Birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir. Kaynaklar listesinde yazar isimleri ve yayın yılı koyu harflerle yazılmalıdır.

Kaynak listesi şu şekilde hazırlanmalıdır:

 1. Kaynak makale ise

Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır. Devamında sırasıyla makalenin yayın yılı, makalenin adı, yayınlandığı derginin açık adı, cilt(varsa), sayı ve sayfa numaraları belirtilmelidir.

Örnekler:

Rajmohan, S., Dodd, C.E., Waites, W.M. (2002). Enzymes from isolates of Pseudomonas fluorescensinvolved in food spoilage. Journal of Applied Microbiology, 93(2): 205–213.

Garcia,V., Laca,A., Martinez,L.A., Paredes,B., Rendueles,M., Diaz,M. (2015).  Development and characterization of a new sweet egg-based dessert formulation. International Journal of Gastronomy and Food Science, 2: 72–82

Yayınlanmak üzere kabul edilen ve DOI numarası bulunan, ancak henüz basılmamış makaleler için; makale künyesinin sonunda DOI adresi belirtilmelidir.

Marcet, I.,  Paredes, I., Díaz, M., (2014).  Egg yolk granules as low-cholesterol replacer of whole egg yolk in the preparation of gluten-free muffins. LWT–Food Sci. Technol., in press (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2014.08.031)

 1. Kaynak kitap ise

Yazarların (veya editörün) soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır. Devamında sırasıyla kitabın basım yılı, kitabın adı, yayınevi veya yayınlayan kuruluş ve yayınlandığı yer ve yayın yılı belirtilmelidir. Kaynak, kitaptan bir bölüm ise bölüm yazarlarının isminden sonra sırasıyla bölümün adı, editörün soyismi ve adının ilk harfi, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevi veya kuruluş, yayınlandığı yer ve konu ile ilgili bölüm ve sayfa numaraları yazılmalıdır.

Örnekler:

Li-Chan, E.C.Y., Kim, H.O. (2008). Structure and chemical composition of eggs. In: Mine,Y. (Ed.), Egg Bioscience and Biotechnology. John Wiley and Sons, Inc.,New Jersey, USA, pp.1–96.

Lawless, H.T., Heymann, H. (2010). Sensory Evaluation of Food-Principles and Practice. Springer, NewYork, USA.

McGee, H. (2004). On food and cooking: The science and lore of the kitchen (2nd ed.). Scribner, New York.

 1. Kaynak bir tez ise

Tezi yazan kişinin soyadı ve adının ilk harfi koyu olarak yazılmalı, kabul edildiği yıl, tezin başlığı, tezin cinsi (yüksek lisans veya doktora), üniversitesi ve enstitüsü belirtilmelidir.

Örnek:

Saraç, Y. (2015). İstanbul’da Satişa Sunulan İçme Sütlerinde Antibiyotik Kalinti Düzeyleri Üzerine Bir Araştirma. İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

 

 1. Kaynak internette bulunan bir web sitesi ise

Yazarların soyadları ve adının ilk harfi (Yazar adı yoksa web sitesinin veya kaynağın adı) yazılır. Daha sonra sonra sırasıyla yılı, makalenin adı, varsa yayıncı kuruluşun adı, internet adresi ve erişim tarihi belirtilir.

Örnekler:

FDA (2012). Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load. Systematic review of the published literature. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/cvm/antimicrobial/PathRpt.pdf , (Erişim 14.12.2012)

 

FSAI (2012). Report of the Implementation Group on Folic Acid Food Fortification to the Department of Health and Children. Food Safety Authority of Ireland.

http://www.fsai.ie/assets/0/86/204/cc3cbf799a47fbc2287b.pdf (Erişim 20.06.2008)

 

 1. Kaynak bilimsel toplantıda sunulmuş bir bildiri ise

Yazarların soyadı ve adının baş harfinden sonra sırasıyla toptantının yılı, bildirinin başlığı, toplantının adı, toplantının tarihi, toplantı yeri, bildiri kitabındaki sayfa no yazılmalıdır.

Örnekler

Bostan, K., Yilmaz, F., Muratoglu, K., Aydin, A. (2011). Changes in microbial population numbers during the cooking process of doner kebabs. 57th ICoMST International Congress of Meat Science and Technology. 7 – 12th August 2011, Ghent, Belgium. Abstracts book, s.230

Metin içinde doğrudan alıntı ve gönderme yapılırken yazar veya yazarların soyadından sonra parantez içinde kaynağın yayın yılı belirtilmelidir [Örnekler: Barham (2005) tarafından; Brownell ve Horgen (2009) tarafından; Rao ve ark. (2007) tarafından… ]. Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir. [Örnekler: …bildirilmiştir (Barham, 2005); ….dir (Brownell ve Horgen, 2009); …..bildirilmiştir (Rao ve ark., 2007)]. Birden çok kaynağa atıf yapılması durumunda önce alfabetik sonra kronolojik sıralama yapılmalıdır. [Örnekler: ….bildirilmiştir (Barham, 2005; Barham, 2006; Brownell ve Horgen, 2009; Doyle ve ark., 2015; Nielsen ve Engberg, 2006)]. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl yayınları söz konusu ise her biri “a” harfinden başlayarak küçük harflerle işaretlenmelidir. [Örnek: …. (Barham, 2009a; Barham, 2009b)]. Atıf yapılan kaynak ikincil bir kaynaktan alınmışsa her ikisi birlikte yazılmalıdır [Örnek: Brown (1890-cited in Black ve White, 2000) tarafından…… veya ……bildirilmiştir (Brown 1890- cited in Black and White, 2000)]. Atıf yapılırken aşırı kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.

 1. Kaynak bilimsel toplantıda sunulmuş bir bildiri ise

Ünver Alçay, A., Varlık, C., Bostan, K., Sağlam, A., Dinçel, E. (2015). Türk Mutfağında Geçmişten Günümüze Kurutulmuş Et, Sebze ve Meyve Kültürü. Pamukkale Gıda Sempozyumu III; “Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar”, Denizli (Bildiri kitabı s.120).

Ekler

Yayın kuruluna gönderilecek olan makalelerde tablo ve şekiller metnin sonunda ayrı sayfalar halinde verilmeli, metin içinde tablo ve şekillerin gireceği yerler açık bir şekilde belirtilmelidir.

Tablo: Kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, kısa başlıklarla ifade edilmeli ve metin içinde tablo numarası verilerek (örneğin Tablo 1) atıfta bulunulmalıdır. Tablolardaki yazılar hiç bir zaman 9 puntodan küçük olmamalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanımından kaçınılmalıdır.

Şekil: Metinde kullanılan fotoğraflar, grafikler ve çizimler metin içinde şekil adı ile kullanılmalıdır. Şekiller kullanım sırasına göre numaralandırmalı ve kısa başlıklarla ifade edilmeli, metin içinde şekil numarası verilerek (örneğin Şekil 1) atıfta bulunulmalıdır. Resimler mutlaka parlak kağıda basılmış olmalı arkalarına metin içindeki şekil numaraları ve isimleri yazılmalıdır. Elektronik posta ile gönderilecek olan eserlerde yer alan tüm şekiller en az 600 dpi çözünürlükte taranmış ve TIFF veya JPG olarak kaydedilmiş olmalıdır.

Tablo başlıkları tablonun üst bölümünde, şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Başlıklar, tablo veya şekil numarından sonar bir boşluk bırakılarak baş harfi büyük, diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo ve şekilde kullanılan kısaltmalar ve gerekli açıklamalar tablo ve şekil altında verilmelidir.

Başka bir kaynaktan alıntı yapılan (yapılan çalışmadan üretilmeyen) tablo ve şekillerde tablo ve şekil başlığının sonunda kaynak referans gösterilmelidir.